Zika virus (ZIKV), information om zikavirus


Viruset är en del i familjen flavivirus och överförs av Aedesmyggor, det har varit känt sedan 1950-talet och funnits i ett smalt band runt ekvatorn.

Zikaviruset sprids med myggor och ger en oftast mild febersjukdom. Ofta med hudutslag och ibland ledvärk. Viruset har störst spridning i tropiska delar av Afrika, Asien och Oceanien samt Central- och Sydamerika. Zika är ett virus som sprids via myggor och breder nu ut sig över världen. I November 2015 upptäcktes en koppling mellan smittade gravida och fosterskador. I Februari 2016 klassade WHO spridningen av zikaviruset som ett globalt hot mot folkhälsan.

Spridning


Andra smittvägar än via myggstick har diskuterats men är ovanliga. Zikaviruset har isolerats i sperma efter infektion av zikavirus och även enstaka fall av sexuell överföring har rapporterats. Zikavirus kan i teorin även överföras via blod. Zikavirus smittar inte från människa till människa via luftburen smitta. I Europa finns inga inhemska fall rapporterade. Myggan Aedes aegypti som är bärare av zikaviruset finns inte i Sverige. Infektionen ger oftast upphov till milda symtom och kräver mycket sällan sjukhusvård. Dödsfall är mycket sällsynta och finns endast beskrivna hos enstaka patienter med allvarliga underliggande sjukdomar.

Det finns inget förebyggande vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.